Vår träningsfilosofi

...bästa möjliga möjlighet att få en positiv upplevelse till innebandy, lagidrott och motion.

Så här bedriver Täby IS Innebandyförening träningar

Täby IS Innebandys träningsfilosofi


Täby IS Innebandy har som ambition att erbjuda ett alternativ till det träningsutbud som finns idag. Därför är det viktigt att engagerade föräldrar och ledare förstår föreningens grundfilosofi och syfte. Ett konkret exempel är att våra träningar skiljer sig mot vad många kanske är vana vid. Detta dokument tar upp kärnan i vår träningsfilosofi.


EN DEL I ETT STÖRRE ANSVAR

En del av föreningens verksamhet går ut på att fånga upp barn och ungdomar som av någon anledning har slutat att träna lagidrott. Då är det oerhört viktigt att ge dessa barn och ungdomar en lugn, pedagogisk och välkomnande start. Detta kan kräva en stor insats från engagerade föräldrar.


FÖRÄLDRAENGAGEMANG

Verksamheten bygger på att föräldrar engagerar sig i såväl träningar som administration. Som engagerad förälder bör man förstå upplägget samt vara beredd att ta det ansvar som förväntas. Verksamheten gör vi för barnens skull. Det är deras intressen som ska styra – inte föräldrarnas!


LAGKÄNSLA

Att sprida en lagkänsla innebär för oss att alla deltagare tar hand om och hjälper varandra. I praktiken betyder det att man hjälper de som är på lägre nivå genom att dela med sig av det man kan. Alla barn bör ha förståelse och respekt för att alla någon gång varit nya samt att alla har olika inlärningskurvor. Detta skapar en djupare förståelse för lagsporter och ger en ödmjuk inställning till sina lagkamrater. Det stärks också genom att vi inte nivåindelar träningarna. Att ge barn och ungdomar möjlighet att på ett positivt sätt lära sig lagspel och lagkänsla är ett av målen med verksamheten.


ANSVARIG STYR TRÄNINGEN

De lagansvariga föräldrarna styr och bestämmer själva detaljerna för hur träningen ska bedrivas för att på bästa sätt leva efter föreningens filosofi och policy. Viktigt att understryka är att det inte är ett mål i sig att deltagande barn och ungdomar ska bli bättre – det är helt enkelt en naturlig positiv följd som uppnås genom träningar. Vidare så finns det inga riktlinjer kring vad som ska ingå eller inte i träningen. Fokus måste alltid vara att ge barnen och ungdomarna bästa möjliga förutsättningar att få en positiv upplevelse till innebandy, lagidrott och motion.


ÅLDER OCH KÖN

Då verksamheten inte behöver anpassa sig efter serier och indelningar gällande ålder och kön finns möjlighet att blanda dessa. Ovansett ålder och kön så befinner sig alla barn och ungdomar i olika utvecklingsfaser och nivåer. Föreningen anser att acceptans för olikheter i utvecklingsfaser och nivåer utvecklar barnen och ungdomarna på flera plan i lagspelstänket, såsom att öka samspelet dem emellan. Föreningen ser därför ingen anledning att begränsa träning i ålders- eller könsgrupper. Gruppens sammansättning bestäms av ansvariga föräldrar.


GRUPPSTORLEK

Starta man ett lag så ska det även finnas möjlighet för fler att ansluta till laget. Dock bedömer lagansvarig maxantalet för gruppen. Denna kan variera beroende på antal engagerade föräldrar/tränare och nivåspridning på deltagare och ålder. Grupper kan mogna och då kan det bli aktuellt att ta emot fler deltagare. Medlemsintäkterna ska kunna täcka utgifterna för laget, dvs. hallhyra, försäkring samt träningsmaterial.